ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Обезпечаване на следните обекти с координация по безопасност и здраве:

  • Капитален ремонт - 2016
  • Капитален ремонт - 2018
  • Ретрофит на подстанция 255 ВН и НН, изграждане на DC система с акумулаторна батерия -ППЗ-1 в пр-во ВиК и ОС
  • Реконструкцията и ремонта на съществуващи тръбопроводна инфраструктура и оборудване на обект ПТ Росенец с цел обезпечаване на по-високи скорости за претоварване на нефтопродукти през Пирсове.
  • Реконструкция, модернизация и ремонт на резервоари в п-ва "ТСНП" и "АВД".
  • Строителство на нова пещ П-101 и котел-утилизатор в инсталация АД-4,Пр-во АВД.
  • Модернизация на резервоарен парк ПТ"Росенец". Изграждане на естакади, строителство на помпени станции, ел. подстанция, мачти, канали, шахти, пп пътища, м-ж на тръбопроводи и кабели, АКЗ на мет.к-я.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД е нефтопреработващ завод, разположен в Юго-Източна Европа на Балканския полуостров (15 км от гр.Бургас).
В Дружеството се извършват дейности по приемане, съхраняване и преработване на различи видове суров петрол, който се доставя с танкери на терминал „Росенец". Суровият петрол се транспортира чрез тръбопровод към основната площадка на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД.

Приоритетите на дружеството са технологично обновяване и модернизация на производствените мощности, повишаване производителността на труда и качеството на произвежданите продукти, осигуряване на безопасни условия на труд, спазване на законодателството на Република България и на Европейския съюз в областта на опазване на околната среда,  ефективно развитие и използване на човешките ресурси.