Нашите Проекти

Фирмата работи в областта на услугите, свързани с оценяването на рисковете на работното място, създаване на  безопасни условия на труд, превенция на рисковите фактори, координиране с нашите партньори относно здравословни и безопасни условия на труд.

Съвместната ни работа с нашите партньори протича по следният начин:

1. Вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;
2. Оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;
3. Актуализираме плана за безопасност и здраве информацията при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;
4. Организираме съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка;
5. Осигуряваме взаимна информация и координираме техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
6. Координираме контрол по правилното извършване на СМР
7. Предприемаме необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството


Биовет Пещера

Биовет АД произвежда своята продукция на 4 производствени площадки:в гр. Пещера, Ботевград и Разград. Фирмата разполага и с производствени мощности в Македония.

Научи повече

БМФ Порт Бургас

БМФ Порт Бургас ЕАД е частен пристанищен оператор на терминал "Бургас Изток 2" и терминал "Бургас Запад", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение.

Научи повече

Амилум България

Амилум България е българска компания със седалище в град Разград. Основната ѝ дейност е извличането на първични продукти за хранителната промишленост.

Научи повече

"Дънди Прешъс Металс

Дънди Прешъс Металс" Инк. е международна минна компания със седалище в Канада, чиято дейност обхваща придобиване, проучване, разработване, добив и преработка на руди на благородни метали.

Научи повече